blog1

JAVNI NATJEČAJ

Za odabir kandidata za člana Uprave – direktora Trgovačkog društva INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o. za djelatnost uvođenja novih tehnologija – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine

 

I.

Kandidat za člana Uprave – direktora društva INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o., Velimira Škorpika 7/a, OIB: 27994297593, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog smjera, odnosno studij kojim je stečena tražena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su radnije bili na snazi,
 • da ima najmanje 4 (slovima: četiri) godina radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme,
 • da ima najmanje 2 (slovima: dvije) godine iskustva rada u poduzetničkom centru, odnosno poduzetničko potpornoj instituciji koja je namijenjena poduzetnicima početnicima,
 • da ima najmanje 1 (slovima: jednu) godinu iskustva rada na pripremi i provedbi EU projekata,
 • poželjno iskustvo rada s lokalnim, regionalnim i državnim medijskim kućama te odnosi s javnošću,
 • poželjno iskustvo rada u međunarodnom okruženju,
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
  • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo za zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
  • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

II.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
 • vlastoručno potpisanu Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. st. 2. točke. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

III.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Skupština može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanja, sposobnost i vještinu kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima te intervjuom. Ukupna provjera znanja i sposobnosti će se bodovati.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Skupština Društva na temelju javnog natječaja imenuje Upravu odnosno direktora Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.

IV.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili neposredno u roku od osam (8) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik i oglasnim pločama i internet stranicama osnivača te putem drugih medijskih kanala, na adresu Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik, s  naznakom: „Prijava na Javni natječaj za imenovanje Direktora/ice Trgovačkog Društva INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o. – ne otvaraj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.